Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1.          PARTIJEN EN BEGRIPPEN

1.1        Klant: de persoon of personen aan wie Be-Side haar diensten verleent.

1.2        Be-Side: is als opdrachtnemer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 765980690. Be-Side levert diensten op het gebied van stress-, burn-out-, loopbaan- en business coaching en persoonlijke ontwikkeling in de vorm van (on-line) trainingen, workshops, retreats, persoonlijke coaching, berichten zoals bijvoorbeeld blogs, podcasts, video’s, etc. via social media en haar website.

1.3        Opdrachtgever: de persoon of instantie of haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht tot levering aan Be-Side heeft verstrekt. De opdrachtgever is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, degene die de overeengekomen prijs dient te betalen voor de geleverde dienstverlening van Be-Side. De opdrachtgever (de te factureren entiteit) en de klant (zij die de dienst ervaart) kunnen dezelfde zijn maar dit hoeft niet per definitie zo te zijn.

1.4        Derden: Be-Side kan naar eigen inzicht haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Be-Side kan naar eigen behoefte de omvang en de samenstelling van haar team wijzigen als zij dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk acht.

1.5        Opdrachtsom: het totaalbedrag van de opdracht zoals overeengekomen in de getekende opdrachtbevestiging, de bestelling die gedaan is via de website, mail of die genoemd is in de door opdrachtgever voor akkoord verklaarde offerte of gedaan programmavoorstel.

 

ARTIKEL 2.         TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1         Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en werkzaamheden die overeengekomen zijn met Be-Side.

2.2         Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing als door Be-Side voor uitvoering van de opdracht derden betrokken worden.

2.3         Be-Side behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen. Nieuwe versies zullen onmiddellijk van kracht zijn zodra deze publiekelijk toegankelijk worden gemaakt via de website van Be-Side.

2.4         Als een bepaling of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden vervallen dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wel van toepassing. Partijen zullen in dat geval vervangende bepalingen overeenkomen waarbij zoveel mogelijk van de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

 

ARTIKEL 3.         AANBIEDINGEN EN VERLENEN VAN DE OPDRACHT

3.1         Alle aanbiedingen van Be-Side hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Be-Side is niet aan aanbiedingen gebonden als deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Be-Side zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

3.2         Offertes van Be-Side zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan opdrachtnemer door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever zal naar beste vermogen alle informatie die van belang is voor het maken van de offerte en voor het samenstellen en uitvoeren van de opdracht aan Be-Side verstrekken. Als deze informatie wanneer dan ook onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest dan behoudt Be-Side zich het recht voor om de met opdrachtgever overeengekomen opdrachtsom eenzijdig tussentijds aan te passen.

3.3         Een opdracht wordt door opdrachtgever verleend door:

a) het doen van een bestelling via de website of via andere (social media) kanalen van Be-Side en/of

b) het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Be-Side en/of

c) het schriftelijk en/of per email akkoord geven op een (digitaal) gestuurde offerte of opdrachtbevestiging. In het geval van een akkoord op een offerte geldt deze daarna ook als opdrachtbevestiging.

3.4         Het ontbreken van een rechtsgeldig ondertekende opdrachtbevestiging, overeenkomst of offerte ontslaat opdrachtgever niet van haar verplichtingen zoals vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen zoals deze door Be-Side genoemd zijn in haar offerte of opdrachtbevestiging zodra een aanvang is gemaakt met de levering van de met Be-Side overeengekomen dienstverlening.

3.5         Een uit delen samengestelde opdracht verplicht Be-Side niet tot het verrichten van een deelopdracht tegen een rekenkundig overeenkomstig gelijk deel van de overeengekomen opdrachtsom. Als deeluitvoering gewenst is zullen daarover aanvullende bindende afspraken worden gemaakt.

 

ARTIKEL 4.         TUSSENTIJDSE WIJZIGING VAN DE OPDRACHT

4.1         Als er vanuit de opdrachtgever behoefte ontstaat om tussentijds de opdracht of de uitvoering daarvan te wijzigen dan zal Be-Side de beoogde aanpassingen, indien mogelijk, doorvoeren. Eventueel daaruit voortvloeiende kosten die de oorspronkelijke opdrachtsom overstijgen zullen, zonder dat daarvoor een aparte schriftelijke opdracht vereist is, als meerwerk worden gefactureerd aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft zich, door het geven van opdracht tot wijziging van de opdracht, op voorhand akkoord verklaard met de extra kosten daarvan.

 

ARTIKEL 5.         DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT

5.1         De duur van de opdracht hangt af van de vorm van coaching of training en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt zo mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies en/of bijeenkomsten gegeven.

5.2         Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan klant geen aanspraak meer maken op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals overgebleven coaching uren en toegang tot (digitaal) lesmateriaal in welke vorm dan ook.

 

ARTIKEL 6.         TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

6.1         Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, Als één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben in overeenstemming met de opdracht. Een dergelijk besluit moet onderbouwd, schriftelijk en tijdig aan de andere partij worden meegedeeld.

6.2         Als door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Be-Side toch recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Als de betaling al heeft plaatsgevonden vindt er geen restitutie plaats.

6.3         Be-Side mag alleen van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging gebruik maken als, ten gevolge van feiten of omstandigheden die niet aan Be-Side toe te rekenen zijn en een goede uitvoering van de opdracht in de weg staan, voltooiing van de opdracht in alle redelijkheid niet van Be-Side verwacht kan worden. Be-Side behoudt in dat geval minimaal aanspraak op betaling van door haar uitgevoerde werkzaamheden tot aan het moment van voortijdige beëindiging.

 

ARTIKEL 7.         VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

7.1         De opdrachtgever streeft ernaar dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met Be-Side overeengekomen dienstverlening. Als het aantal deelnemers uiteindelijk lager blijkt dan overeengekomen dan is opdrachtgever toch gehouden tot het voldoen van de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte en/of opdrachtbevestiging zoals met Be-Side overeengekomen.

7.2         Als een deelnemer / klant door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen dan kan deze opengevallen plaats, na vooraf overleg met en toestemming van Be-Side, ingevuld worden door een andere kandidaat. Als invullen van de opengevallen plaats niet mogelijk is dan wordt aan opdrachtgever toch de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7.3         De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Be-Side nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Be-Side daarom vraagt dan verstrekt opdrachtgever aan Be-Side op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met voldoende goede internetfaciliteiten.

7.4         Het door de opdrachtgever betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Be-Side.

 

ARTIKEL 8.         VERPLICHTING OPDRACHTNEMER

8.1         Be-Side zal de door haar te leveren dienstverlening naar haar allerbeste vermogen uitvoeren. Be-Side heeft daarbij niet meer dan een inspanningsverplichting wat betekent dat Be-Side niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening of de vorm en mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of klant gestelde doel.

 

ARTIKEL 9.         TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN

9.1         In de offerte van Be-Side staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Be-Side voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

9.2         De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn exclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

 

ARTIKEL 10.         ANNULERINGSVOORWAARDEN

10.1       Als de opdracht, om redenen die niet aan Be-Side toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Vb.1: een deelnemer annuleert op dinsdag een workshop die op de vrijdag aansluitend gehouden zou worden. De annuleringskosten bedragen 100%, te weten cel 10.3/C

Vb.2: een geplande halve dag coaching wordt door de klant 4 dagen van te voren geannuleerd. De annuleringskosten bedragen dan 25% van het overeengekomen tarief. Zie cel 10.6/D

Vb.3: een coaching afspraak van 1 uur voor woensdagmiddag wordt op de maandag ervoor geannuleerd. De annuleringskosten zijn nihil. Was de afspraak pas op dinsdag geannuleerd dan bedragen de annuleringskosten 100%. Zie respectievelijk cel 10.5/C en 10.5/B

 

ARTIKEL 11.          FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

11.1       De kosten voor geleverde diensten door Be-Side worden door Be-Side door middel van een digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Daarbij staat het Be-Side vrij om het hele bedrag van de opdracht in één termijn in rekening te brengen of de opdrachtsom in deeltermijnen te factureren. Ook kan worden overeengekomen dat (een gedeelte van) de opdrachtsom als voorschot wordt gefactureerd.

11.2       Betaling door opdrachtgever dient te gebeuren voor de op de factuur vermelde vervaldatum.

11.3       Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Be-Side over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Als betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Be-Side worden opgeschort zonder dat Be-Side als gevolg daarvan ten opzichte van opdrachtgever schadeplichtig wordt. Bovendien is Be-Side in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden zonder dat rechterlijke tussenkomst benodigd is.

11.4       Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Als opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Be-Side gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

11.5       Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Be-Side plaatsvinden. Als de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Be-Side gerechtigd om de wettelijke rente in rekening te brengen over het bedrag dat te laat betaald is.

11.6       Als opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen aan Be-Side voldoet of als de opdrachtgever op willekeurig welke andere manier tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van zijn overeenkomst met Be-Side dan is laatste gerechtigd alle incasso- en/of andere gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen, zulks met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

 

ARTIKEL 12.         AANSPRAKELIJKHEID

12.1       Be-Side en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de klant is toegebracht door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Be-Side geleverde dienstverlening.

12.2       Be-Side is nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde dienstverlening. Op Be-Side rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 8).

12.3.      De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Be-Side levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Be-Side de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Be-Side kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Be-Side geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Be-Side kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Be-Side verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

ARTIKEL 13.         INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT

13.1       Op alle door Be-Side ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht. Het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht heeft betrekking op de door Be-Side verleende dienstverlening en op al het daarbij gebruikte cursusmateriaal.

13.2       Alles wat door Be-Side is ontwikkeld en/of wordt gebruikt voor de uitvoering van de opdracht is en blijft eigendom van Be-Side. Dat geldt ook voor de door Be-Side uit te brengen rapportages, verslagen en feedback. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages, verslagen of feedback binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Be-Side.

13.3.      De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Be-Side of rechthoudende derden.

 

ARTIKEL 14.         GEHEIMHOUDING

14.1       Be-Side is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Be-Side houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

 

ARTIKEL 15.         BIJZONDERE BEPALINGEN

15.1       Be-Side behoudt zich het recht voor om deelnemers van een training of workshop die door hun gedrag of aanwezigheid het normale verloop van de workshop of training verstoren of belemmeren per direct van verdere deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal (mogelijk achteraf) schriftelijk en gemotiveerd worden meegedeeld aan de opdrachtgever en ontslaat opdrachtgever niet van de verplichting tot betalen aan Be-Side van de volledige opdrachtsom.

15.2       Op alles wat uit hoofde van offertes of opdrachten mocht gebeuren waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Belgische recht van toepassing.

15.3       In geval van geschillen doet de bevoegde Belgische rechter uitspraak.

Maak een afspraak

Fantastisch, jouw eerste stap is gezet! 

 

Praktisch:

  • Een kennismakingsgesprek (max. 30 min.) inplannen kan telefonisch via: 0496/38 36 12 of via mail naar eva@be-side.be 
    Zo kunnen we samen een moment prikken.
  • Wens je een sessie (van 60 min.) te boeken, ga naar onderstaande afsprakenplanner.

 

Alvast bedankt en tot gauw